Všeobecné podmínky užívání

Obsah

– Přijetí všeobecných podmínek používání a jejich úpravy
– Přístup na Stránku – Obsah Stránky
– Používání Stránky
– Nákup produktů na Stránce
– Práva duševního vlastnictví
– Odkazy na webové stránky a služby třetích stran
– Platnost a zrušení přístupu
– Odpovědnost
– Obecné
– Rozhodné právo – Řešení právních sporů
– Přijetí všeobecných podmínek používání a jejich úpravy

Přijímání a úprava Podmínek používání

Tyto podmínky používání („Podmínky používání“) stanovují právní rámec, kterým se řídí přístup a využívání webových stránek [vložit název webové stránky] („Webová stránka“), které vlastní a používá společnost Moltex Baby-Hygiene GmbH, zapsaná pod číslem HRB 11699 , s registrovanou obchodní adresou Robert-Bosch-Str. 8 – 56727 Mayen, („Ontex“ nebo „my“).

Přístup na Stránku a její používání je podmíněno vaším přijetím Podmínek používání platných v okamžiku vašeho přístupu na Stránku. Tyto Podmínky může společnost Ontex kdykoli upravit. Přístupem na Stránku a jejím používáním automaticky přijímáte Podmínky používání a jejich úpravy platné v okamžiku vašeho přístupu na Stránku nebo jejího používání. Souhlasíte s tím, že takové přijetí má stejnou právní hodnotu jako výslovné písemné přijetí. Pokud s Podmínkami používání nesouhlasíte, nepřistupujte na Stránku a nepoužívejte ji. Před použitím Webové stránky si pozorně přečtěte Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete zde Doporučujeme vám si Podmínky používání přečíst před každou návštěvou Stránky.

Přístup na Stránku Obsah Stránky

Za podmínky používání v naprostém souladu s Podmínkami používání vám udělujeme osobní, nevýlučné, nepřeveditelné a odvolatelné právo na přístup k obsahu Stránky („Obsah“) výhradně za účelem používání Stránky v souladu s Podmínkami používání. Veškerá ostatní práva jsou výslovně vyloučena.

Společnost Ontex si vyhrazuje právo kdykoli provést doplnění, odstranění nebo úpravy Obsahu, zablokovat (dočasně nebo trvale) přístup na Stránku nebo ukončit provoz Stránky bez předchozího oznámení za účelem zajištění údržby a/nebo provedení zlepšení a/nebo úprav Stránky.

Potvrzujete, že jste si vědomi toho, že Stránku je možné používat pouze v případě, že je vaše zařízení připojeno k internetu. Poplatky za připojení nebo přístup, které vám jsou fakturovány z důvodu používání Stránky, se řídí podmínkami dohodnutými s vaším poskytovatelem internetového připojení nebo s vaším mobilním operátorem. Jste si plně vědomi rizik souvisejících s používáním internetu, včetně, ne však pouze, rizik nedostupnosti Stránky, ztráty důvěrnosti nebo integrity přenášených údajů, potenciálních hackerských útoků atd. Společnost Ontex vynakládá maximální úsilí k vyloučení toho, aby byla Stránka napadena počítačovými viry, nemůže však zaručit jejich naprostou absenci nebo v tomto ohledu přijmout jakoukoli odpovědnost. Před použitím Stránky a/nebo stahováním informací ze Stránky vám doporučujeme přijmout veškerá náležitá bezpečnostní opatření.
Pokud se rozhodnete se na Stránce zaregistrovat, zavazujete se, že nikomu nesdělíte své heslo a informace týkající se vaše účtu a neumožníte přístup na Stránku třetím stranám. Účet je osobní a je určen pouze pro fyzickou osobu. Vaše heslo a informace týkající se vašeho účtu jste povinni uchovávat v důvěrnosti. Nesete odpovědnost za veškeré aktivity prováděné pomocí vašeho hesla, účtu nebo v průběhu vašeho přístupu na Stránku.

Používání Stránky

Stránku nesmíte navštěvovat nebo používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo ohrozit účty, informační systémy nebo sítě společnosti Ontex. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k účtům, informačním systémům nebo sítím společnosti Ontex. Nesmíte používat (indexační) roboty, scrapingové programy nebo jiné automatizované prostředky za účelem získání přístupu na Stránku nebo k účtům, informačním systémům nebo sítím společnosti Ontex. Stránku nebo Obsah nesmíte používat, stahovat nebo exportovat v rozporu se zákony a dalšími právními předpisy týkajícími se exportu nebo v rozporu s dalšími platnými zákony a právními předpisy.

Nesmíte (a nesmíte dovolit třetí osobě) (i) upravovat, reprodukovat, zachycovat, uzpůsobovat a/nebo překládat Stránku a/nebo Obsah nebo jejich části, (ii) extrahovat Stránku nebo její části nebo (iii) publikovat a/nebo používat Obsah na stránkách, v médiích nebo na síti.
V případě, že budete oprávněni k publikování obsahu na Stránce (zejména, ne však výhradně, názorů na produkty nebo služby poskytované společností Ontex) („Publikace“), zaručujete, že (i) jste držitelem veškerých licencí, práv, souhlasů a oprávnění nezbytných k používání a k oprávnění společnosti Ontex k používání veškerých autorských práv, ochranných známek a dalších vlastnických práv souvisejících s Publikacemi, a (ii) že jste pro každou Publikaci získali písemný souhlas všech identifikovatelných fyzických osob s použitím jména a podobizny těchto osob v každé této Publikaci. Souhlasíte, že nebudete zveřejňovat Publikace, které jsou nezákonné, nemorální, obscénní, pomlouvačné, výhružné, pornografické, pedofilní, revizionistické (popírající existenci holokaustu), ponižující, hanlivé, rasistické, urážlivé, podněcující politické, rasové nebo xenofobní násilí, porušující zákon nebo předpisy, či jinak nevhodné. Zveřejněním Publikace na Stránce udělujete společnosti Ontex právo používat, reprodukovat a zobrazovat vaši Publikaci nebo její část, a to bezplatně, celosvětově, po celou dobu právní ochrany práv duševního vlastnictví k této Publikaci, pro potřeby Stránky a její propagace, zejména za reklamními nebo komerčními účely.

Práva duševního vlastnictví

Stránka a její Obsah a veškerá autorská práva, ochranné známky, obchodní názvy, výkresy, obrázky, databáze, informace, údaje, texty, zvuky, fotografie a grafika a veškeré zdrojové kódy, programy a další obsah jsou majetkem společnosti Ontex nebo držitelů licence udělené společností Ontex a jsou chráněny právy duševního vlastnictví a dalšími národními a mezinárodními právy včetně, ne však pouze, autorských práv a práv k uměleckým výkonům, práv k databázím, užitným vzorům, ochranným známkám a obchodním názvům, patentům atd. Zavazujete se, že bez našeho předchozího písemného souhlasu nebudete zobrazovat či jinak používat logo nebo značky společnosti Ontex.

Poskytnutí přístupu ke Stránce a/nebo Obsahu a jejich používání nelze vykládat jako poskytnutí licence k těmto právům duševního vlastnictví. Vyhrazujeme si veškerá práva související se Stránkou a Obsahem, která vám nejsou výslovně udělena.
Pokud s Podmínkami používání nesouhlasíte, nepřistupujte na Stránku a k Obsahu a nepoužívejte je.

Pokud Obsah, Stránku nebo prvky, jejichž je společnost Ontex vlastníkem nebo držitelem licence, budete používat bez oprávnění společnosti Ontex nebo způsobem, který Podmínky používání nedovolují, je možné, že možné, že se dopustíte porušení našich práv duševního vlastnictví nebo práv duševního vlastnictví třetích stran, včetně, ne však pouze, autorských práv a práv k uměleckým výkonům, práv k databázím, konceptům a užitným vzorům, ochranným známkám a obchodním názvům, patentům, či jiných práv. Na základě stejné hypotézy si vyhrazujeme právo automaticky a zcela právem ukončit váš přístup na Stránku a přijmout veškerá opatření, která budeme považovat za náležitá k zabránění a ukončení porušování práv duševního vlastnictví a k získání odškodnění za takové porušení. Osobám přistupujícím na Stránku a/nebo používajícím Obsah není přiznán ani převeden žádný jiný typ práva nebo licence.

Odkazy na webové stránky a služby třetích stran

Stránka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky spravované třetími osobami a odkazy na další zdroje informací. Tyto odkazy a zdroje informací jsou poskytovány pouze za informačními účely. Tyto webové stránky a informace obsažené na těchto webových stránkách jsou zcela mimo kontrolu společnosti Ontex. Jelikož nad těmito službami nemáme žádnou kontrolu, výslovně uznáváte a přijímáte, že neneseme jakoukoli odpovědnost (i) za dostupnost, obsah, přesnost, kvalitu, reklamu a produkty těchto externích služeb a za jakékoli další prvky dostupné pomocí nebo prostřednictvím těchto služeb, (ii) za ochranu osobních údajů nebo jiných praktik a postupů na těchto webových stránkách.

Platnost a zrušení přístupu

Během vašeho používání Stránky se náš vztah řídí Podmínkami používání.
V případě, že se budeme domnívat, že vaše používání Stránky je nelegální a/nebo neoprávněné a/nebo porušuje Podmínky používání, vyhrazujeme si právo podniknout veškeré kroky, zejména právní, které budeme považovat za nezbytné k ukončení vašeho přístupu na Stránku.

Odpovědnost

Údaje sdělované na Stránce týkající se zejména marketingových aktivit nebo finančních údajů společnosti Ontex a/nebo přidružených společností jsou poskytovány pouze pro informační účely a pro společnost Ontex a/nebo její přidružené společnosti nevytvářejí jakýkoli závazek.
Používání Stránky a veškerá rozhodnutí učiněná na základě údajů a/nebo informací uvedených na Stránce jsou výhradně na vaši vlastní odpovědnost.

Obecné

Podmínky používání představují ucelenou dohodu mezi vámi a námi ohledně používání Stránky a nahrazují podmínky jiné komunikace a/nebo reklamy týkající se Stránky.
Pokud bude některé ustanovení Podmínek používání příslušným soudem prohlášeno za nezákonné, neplatné nebo neúčinné, neplatnost tohoto ustanovení nikterak neovlivní platnost zbývajících ustanovení Podmínek používání, která dále zůstanou v platnosti.
Nevymáhání práva nebo ustanovení těchto Podmínek používání jednou stran nepředstavuje vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Zavazujete se, že společnost Ontex a její zástupce, ředitele, zaměstnance, subdodavatele a prodejce ochráníte před reklamacemi, žalobami, právními spory, škodami a náklady vyplývajícími z vašeho porušení Podmínek používání, a za tyto je případně odškodníte.

Rozhodné právo – Řešení právních sporů

Podmínky používání se řídí německým právem.

V případě sporu můžete svůj nárok řešit písemně prostřednictvím sekce Kontakt na této Webové stránce a pokusit se nalézt smírné řešení sporu.

Rovněž se můžete obrátit na službu řešení sporů online v souladu s článkem 14 nařízení Komise (EU) č. 524/2013. Tato platforma je k dispozici prostřednictvím následujícího odkazu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Veškeré spory týkající se ujednání, platnosti, výkladu, vymáhání nebo pozbytí platnosti Podmínek používání budou předloženy soudu příslušnému podle (i) sídla společnosti Ontex nebo (ii) místa vašeho bydliště nebo (iii) místa poskytnutí služby přístupu na Stránku.