Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách

Úvod

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost Ontex BVBA, společnost založenou a existující podle právních předpisů Belgie se sídlem Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgie a zapsanou do rejstříku právnických osob (KBO) pod číslem 0419.457.296, jako správce osobních údajů a kteroukoli z jejích přidružených společností* (dále jen „Ontex“), které kontrolují a využívají osobní údaje návštěvníků (dále jen „návštěvník“) této stránky (dále jen „stránky“) shromažďované prostřednictvím této stránky. Pokud se návštěvník rozhodne registrovat nebo odeslat osobní údaje prostřednictvím této stránky, souhlasí tímto s použitím těchto údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pamatujte, prosím, že tato stránka obsahuje odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozované společností Ontex, za které společnost Ontex není zodpovědná a které se neřídí těmito zásadami ochrany osobních údajů. Další informace o zpracování vašich osobních údajů třetími stranami najdete na příslušných webových stránkách těchto třetích stran a v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů.

Společnost Ontex si vyhrazuje právo upravit nebo doplnit tyto zásady ochrany osobních údajů, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu. Revidované zásady ochrany osobních údajů se vztahují na používání této stránky od data, kdy byly tyto revidované zásady ochrany osobních údajů na stránce zveřejněny. Každý návštěvník musí tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, aby se ujistil, že je seznámen s jejich nejnovější verzí.

* Přidruženými společnostmi se rozumí jakékoli společnosti, které jsou ovládané, ovládají nebo jsou pod společnou kontrolou společnosti Ontex BVBA, kde se pojmem ovládání rozumí například vlastnictví alespoň 50 % akcií. Seznam veškerých subjektů společnosti Ontex můžete najít ve výroční zprávě na naší webové stránce www.ontex.com.

Shromažďování osobních údajů

Návštěvník nemusí pro účely používání stránky zadávat žádné osobní údaje. Tato stránka shromažďuje pouze osobně identifikovatelné údaje, které jsou konkrétně a dobrovolně poskytnuté návštěvníky. Mezi takové osobní údaje může mj. patřit jméno návštěvníka, e-mailová adresa, telefonní číslo, země a profil.

Právní důvod pro shromažďování osobních údajů společností Ontex závisí na účelech shromažďování a mohou jím být: (i) oprávněný zájem o zajištění fungování této webové stránky a ochrana této webové stránky a vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, (ii) plnění smlouvy v případě, že jste zákazníkem, který objednává nebo má dotaz k objednávce či našim produktům a službám a (iii) zajištění souhlasu v takových případech, kdy je to ze zákona vyžadováno, jako například souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Pokud jste zákazník, uchováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro vyřízení vašeho dotazu nebo plnění s vámi uzavřené smlouvy nebo po dobu, kterou pro uchovávání údajů stanovuje zákon.

Používání osobních údajů

Osobní údaje využíváme pouze pro omezené účely:

  • Pokud se návštěvník na této stránce registruje, aby získal přístup ke konkrétnímu obsahu nebo zažádal o další komunikaci ohledně společnosti Ontex, společnost Ontex použije osobní údaje zadané návštěvníky pro vytvoření osobního profilu a přizpůsobení odpovědi společnosti Ontex na další požadavky nebo dotazy.
  • Společnost Ontex také osobní údaje využívá pro přizpůsobení zážitku návštěvníka z webové stránky. Pokud se návštěvník rozhodne registrovat online k akci pořádané společností Ontex, využije společnost Ontex osobní údaje zadané návštěvníkem, aby mu mohla odpovědět.
  • Společnost Ontex zajistí, že její marketingové činnosti odpovídají platné právní úpravě, a získá potřebné souhlasy ještě před zasláním e-mailu, který bude obsahovat obchodní sdělení společnosti Ontex, návštěvníkovi. Návštěvník může kdykoli požádat, aby mu společnost Ontex přestala zasílat taková sdělení.

Předání osobních údajů třetím stranám

Ačkoli společnost Ontex poskytuje osobní údaje návštěvníka poskytovatelům služeb, kteří s údaji nakládají jejím jménem, nebude tyto osobní údaje sdílet se třetími stranami pro podružné účely nebo nesouvisející účely, pokud toto nebude v momentě shromažďování údajů uvedeno.

Patří sem i předávání údajů mimo Evropský hospodářský prostor, a to včetně zemí, které nenabízí stejnou úroveň ochrany, jako země v Evropském hospodářském prostoru. Společnost Ontex zajistila a bude nadále zajišťovat vhodná bezpečnostní opatření, aby osobní údaje byly zajištěny přiměřenou úrovní ochrany v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů pro účely uvedené výše. To zahrnuje i  použití standardních smluvních doložek EU, požadavek, aby třetí strany měly nastavenou odpovídající ochranu, firewally, hesla atp. Poskytnutím osobních údajů společnosti Ontex prostřednictvím stránky souhlasíte s takovým předáváním.

V případech, kdy je to vhodné, budou osobní údaje předány správním, regulačním nebo jiným  orgánům veřejné správy či třetím stranám, a to v případech, kdy je to žádoucí nebo nezbytné pro účely splnění zákonných nebo právních povinností nebo požadavků nebo pro účely uvedené výše.

Přístup k osobním údajům

Společnost Ontex je odhodlána zajistit přiměřený přístup návštěvníkům, kteří si přejí zkontrolovat osobní údaje, které o nich uchováváme v souvislosti s registrací na tuto stránku, a opravit jakékoli nepřesnosti, které mohou obsahovat. Návštěvníci, kteří se rozhodnou registrovat, mohou přistupovat ke svému profilu návštěvníka, opravovat a aktualizovat své údaje nebo se kdykoli odhlásit z odběru. Pokud stránka návštěvníkům neumožňuje přistupovat k jejich osobním údajům a aktualizovat je nebo pokud mají návštěvníci mají problém s přístupem ke svým profilům nebo by si chtěli vyžádat kopii svých osobních údajů, měli by společnost Ontex kontaktovat v části kontaktní údaje na této stránce. Ve všech případech bude společnost Ontex vyřizovat všechny požadavky na přístup k údajům nebo změně údajů v souladu s požadavky příslušné platné právní úpravy.

Vaše práva subjektu údajů

Jako návštěvník máte právo přistupovat ke svým osobním údajům tak, jak je popsáno výše. Máte také právo požadovat, aby byly vaše osobní údaje opraveny, omezeny nebo smazány, a máte právo vznášet námitky ke zpracovávání vašich osobních údajů. Osobní údaje, které jste předali společnosti Ontex, můžete vyžádat ve strojově čitelném formátu. Máte také právo podat stížnost, pokud se domníváte, že společnost Ontex s vašimi osobními údaji nenakládá vhodným způsobem. Příslušným správním úřadem pro ochranu osobních údajů, do jehož pravomoci společnost Ontex spadá, je Belgický úřad pro ochranu osobních údajů (www.autoriteprotectiondonnees.be), který v takových případech můžete kontaktovat. Máte také právo podat kdykoli stížnost k příslušnému správnímu úřadu pro ochranu osobních údajů. Společnost Ontex velmi dbá na ochranu vašich osobních údajů a chtěla by vás tímto požádat, abyste jakékoli dotazy nebo obavy, které v souvislosti s použitím vašich osobních údajů máte, adresovali osobám uvedeným v části kontaktní údaje na této stránce.

Zabezpečení údajů

Společnost Ontex má nastaveny standardy a provozní zabezpečení odpovídající tržním standardům, které zajišťují ochranu návštěvníky poskytnutých osobních údajů před ztrátou, zneužitím, pozměněním nebo zničením.

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Ontex chápe důležitost ochrany osobních údajů dětí v interaktivním online světě. Stránka, na kterou se vztahují tyto zásady, není určena nebo cílena na děti ve věku 13 let a mladší. Mezi zásady společnosti Ontex nepatří záměrné shromažďování nebo uchovávání osobních údajů o kterékoli osobě mladší 13 let.

Omezení odpovědnosti

Společnost Ontex přijala veškerá přiměřená opatření pro zajištění důvěrnosti osobních údajů sdělených návštěvníkem. Každý návštěvník nicméně uznává, že předávání osobních údajů prostřednictvím internetu není nikdy zcela bez rizika. Návštěvník souhlasí v nejširším možném rozsahu povoleném platnou právní úpravou s tím, že za jakékoli možné přímé nebo nepřímé škody, které by utrpěl v důsledku neoprávněného nebo nesprávného použití jeho osobních údajů třetími stranami, jež k nim nemají oprávnění, nenese odpovědnost společnost Ontex.

Kontaktní informace

Otázky, zpětnou vazbu nebo své připomínky týkající se zásad ochrany osobních údajů můžete adresovat osobám uvedeným v části kontaktní údaje na této stránce.

Sociální média a sítě

Pokud používáte tlačítka sociálních médií Facebook a/nebo YouTube, údaje týkající se vaší identifikace budou automaticky sdělovány těmto sociálním sítím. Máte také možnost sdílet na sociálních sítích některé informace nebo obsah uvedený na této stránce. Takové použité je upraveno podmínkami použití předmětných sociálních síti, se kterými byste se měli seznámit.