Polityka prywatności

 

Wprowadzenie

Niniejsza witryna („Witryna”) należy do Ontex BV, spółki zarejestrowanej i działającej zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Genthof 5, 9255 Buggenhout, w Belgii, o numerze w rejestrze podmiotów prawnych (KBO) 0419.457.296, a także wszelkich Podmiotów powiązanych* (dalej „Ontex”), które zarządzają i wykorzystują dane osobowe („Dane Osobowe”) osoby odwiedzającej tę Witrynę („Odwiedzający”), gromadzone za jej pośrednictwem w ramach działalności gospodarczej („Działalność”).

Ontex jest administratorem wszelkich Danych Osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej Witryny i poważnie traktujemy nasze obowiązki w zakresie ochrony danych i prywatności, dlatego przedstawiliśmy tę politykę prywatności, która wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy przekazane Dane Osobowe, jeśli Odwiedzający zdecyduje się zarejestrować lub przesłać informacje za pośrednictwem tej Witryny. Polityka wyjaśnia również pewne prawa, które mają Odwiedzający w odniesieniu do ich Danych Osobowych. Przeczytaj uważnie tę politykę, aby zrozumieć nasze praktyki w odniesieniu do Danych Osobowych.

Należy pamiętać, że niniejsza Witryna zawiera linki do innych witryn internetowych, które nie są obsługiwane przez Ontex, za które Ontex nie ponosi odpowiedzialności i do których nie ma zastosowania niniejsza polityka prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez nie Twoich Danych Osobowych, należy sprawdzić witrynę internetową odpowiedniej strony trzeciej i odpowiednie oświadczenia o ochronie prywatności.

Ontex będzie okresowo modyfikować lub poprawiać niniejszą politykę prywatności, aby była ona aktualna z wymogami prawnymi i sposobem, w jaki prowadzimy naszą Działalność. Zmieniona polityka prywatności będzie miała zastosowanie do korzystania z Witryny od daty opublikowania zmienionej polityki prywatności w Witrynie. Prosimy o regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności, aby upewnić się, że znasz najnowszą wersję.

 

* Podmioty powiązane oznaczają wszelkie firmy kontrolowane, kontrolujące lub znajdujące się pod wspólną kontrolą Ontex BVBA, przy czym kontrola oznacza posiadanie co najmniej 50% udziałów. Lista wszystkich podmiotów w grupie Ontex znajduje się w naszym sprawozdaniu rocznym dostępnym na stronie ontex.com.

 

Gromadzenie Danych Osobowych

Odwiedzający nie musi podawać żadnych Danych Osobowych w celu korzystania z tej Witryny. Ta Witryna gromadzi wyłącznie dane osobowe, które są specjalnie i dobrowolnie podawane przez Odwiedzających. Takie dane osobowe mogą obejmować między innymi imię i nazwisko Odwiedzających, adres e-mail, numer telefonu, kraj i profil.

Ontex będzie gromadzić, wykorzystywać i udostępniać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że mamy do tego odpowiednią podstawę prawną. Podstawa zbierania Danych Osobowych przez Ontex zależy od celu ich zbierania i stąd są to:

– nasze uzasadnione interesy, z każdorazowym zastrzeżeniem ich przeważania nad Twoimi interesami i prawami podstawowymi. Na przykład używamy Danych Osobowych w celu zapewnienia prawidłowego działania tej Witryny oraz ochrony tej Witryny i Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem oraz prowadzenia działalności marketingowej;

– przetwarzanie w celu wykonania umowy w przypadku, gdy jesteś klientem składającym lub proszącym o informacje o zamówieniu lub o naszych produktach, lub do podjęcia działań w celu zawarcia umowy;

– przetwarzanie na podstawie zgody, w przypadkach wymaganych przez prawo. Na przykład wysyłanie marketingu bezpośredniego. Możesz wycofać swoją zgodę na wszelkie czynności przetwarzania, które prowadzimy na tej podstawie;

– zapewnienie zgodności z odpowiednim obowiązkiem prawnym lub regulacyjnym, który mamy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podstawie prawnej, dla której przetwarzamy Dane Osobowe, skontaktuj się z nami za pomocą sekcji Kontakt w tej Witrynie.

 

Wykorzystanie Danych Osobowych

Dane Osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ograniczonych celach:

– gdy Odwiedzający rejestruje się w tej Witrynie, aby uzyskać dostęp do określonych treści lub zażądać przyszłej komunikacji na temat Ontex, Ontex może wykorzystać Dane Osobowe przesłane przez Odwiedzającego do utworzenia profilu osobistego w celu dostosowania odpowiedzi Ontex na dalsze żądania lub zapytania.

– Ontex może również wykorzystywać Dane Osobowe do dostosowywania sposobu korzystania przez Odwiedzających z Witryny. Gdy Odwiedzający zdecyduje się zarejestrować online na wydarzenie organizowane przez Ontex, Ontex wykorzysta informacje przesłane przez Odwiedzającego, aby odpowiedzieć Odwiedzającemu.

– prowadzenie działań marketingowych w imieniu Ontex. Ontex zapewnia zgodność działań marketingowych z obowiązującym prawem i wdrożył procedury w celu uzyskania niezbędnych zgód przed wysłaniem do Odwiedzającego wiadomości e-mail zawierającej informacje o ofertach Ontex. Odwiedzający może w każdej chwili zażądać, aby Ontex zaprzestał wysyłania mu takich materiałów.

 

Ujawnienie Danych Osobowych osobom trzecim

Ujawnimy Dane Osobowe Odwiedzających podmiotom powiązanym Ontex, jeśli takie ujawnienie jest konieczne do świadczenia naszych usług i zarządzania naszą działalnością.

Chociaż Ontex może przekazywać Dane Osobowe Odwiedzających dostawcom usług, którzy przetwarzają informacje w jej imieniu, Ontex nie będzie udostępniać tych informacji stronom trzecim do celów drugorzędnych lub niepowiązanych, chyba że takie przekazanie zostanie uprzednio ujawnione Odwiedzającemu w momencie ich zbierania. Ci usługodawcy, którym udostępniamy Dane Osobowe Odwiedzających, zostali objęci wymogami w zakresie poufności, a wykorzystanie wszelkich Danych Osobowych, które im udostępniamy, będzie służyło wyłącznie do celów świadczenia nam usług objętych umową. Wśród tych dostawców usług są dostawcy usług IT, którzy pomagają w zarządzaniu naszymi systemami informatycznymi i back office.

Jeśli w przyszłości Ontex sprzeda lub przekaże część lub całość swojej działalności lub aktywów stronie trzeciej, Ontex może ujawnić Dane Osobowe potencjalnemu lub faktycznemu nabywcy przedsiębiorstwa lub aktywów Ontex jako osoby trzeciej.

Niektóre ze sposobów, w jakie Ontex udostępnia Dane Osobowe Odwiedzających, obejmują przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do krajów, które mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Ontex podjął i będzie nadal stosować odpowiednie zabezpieczenia, aby Dane Osobowe podlegały odpowiedniemu poziomowi ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych w celach określonych powyżej. Obejmują one wdrożenie klauzul wzorcowych UE, wymagania od stron trzecich posiadania odpowiedniej ochrony, zapór ogniowych, haseł itp.

W stosownych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać ujawnione organom ścigania, organom regulacyjnym lub innym agencjom rządowym lub stronom trzecim, jeśli jest to konieczne lub pożądane, aby spełnić prawne lub regulacyjne zobowiązania lub żądania lub w celach określonych powyżej. Jeśli otrzymamy prośby o informacje od organów ścigania lub organów regulacyjnych, dokładnie zweryfikujemy te wnioski przed ujawnieniem jakichkolwiek Danych Osobowych.

 

Masz prawo skontaktować się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat wprowadzonych przez nas zabezpieczeń (w tym kopii odpowiednich zobowiązań umownych) w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich Danych Osobowych, gdy są one przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jak wspomniano powyżej.

 

Dostęp do Danych Osobowych

Ontex dokłada wszelkich starań, aby zapewnić rozsądny dostęp Odwiedzającym, którzy chcą przejrzeć Dane Osobowe zgromadzone podczas rejestracji w tej Witrynie i poprawić ewentualne nieścisłości. Odwiedzający, którzy zdecydują się zarejestrować, mogą uzyskać dostęp do swojego profilu gościa, poprawić i zaktualizować swoje dane lub zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. Jeśli Witryna nie pozwala Odwiedzającym na dostęp i aktualizację ich profilu lub jeśli Odwiedzający mają jakiekolwiek problemy z dostępem do swoich profili lub chcą poprosić o kopię swoich Danych Osobowych, powinni skontaktować się z Ontex, korzystając z sekcji Kontakt w tej Witrynie. We wszystkich przypadkach Ontex będzie traktować wnioski o dostęp do Danych Osobowych lub zmianę Danych Osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Jako Odwiedzający masz prawo dostępu do swoich Danych Osobowych, jak opisano powyżej. Masz również następujące prawa:

– zażądać poprawienia lub usunięcia Twoich Danych Osobowych. Ontex będzie starał się zweryfikować dokładność Danych Osobowych przed ich poprawieniem. Z prawa do usunięcia Danych Osobowych można skorzystać tylko w ograniczonych okolicznościach, np. gdy nie są już potrzebne do celów, do których zostały zebrane; cofnąłeś swoją zgodę (jeśli to była podstawa prawna); po skutecznym skorzystaniu z prawa do sprzeciwu; gdy Twoje Dane Osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; lub gdy Twoje Dane Osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Ontex z obowiązku prawnego. Ontex nie jest jednak zobowiązany do spełnienia Twojej prośby o usunięcie Twoich Danych Osobowych, jeśli Twoje Dane Osobowe muszą być przetwarzane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

– ograniczyć przetwarzanie swoich Danych Osobowych. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy (i) kwestionowana jest dokładność Danych Osobowych, w którym to przypadku będziemy je przetwarzać, aby umożliwić nam zweryfikowanie ich dokładności; (ii) gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, aby zostało ono usunięte; (iii) gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale nadal potrzebujesz ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub (iv) skorzystałeś z prawa do sprzeciwu, a weryfikacja nadrzędnych podstaw jest w toku.

– sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych. Dotyczy to Danych Osobowych, które przetwarzamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, a Ty uważasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami. Możesz również zażądać, abyśmy zmienili sposób, w jaki kontaktujemy się z Tobą w celach marketingowych oraz abyśmy nie przekazywali Twoich Danych Osobowych niepowiązanym stronom trzecim w celu marketingu bezpośredniego lub w innych celach.

– żądać wszelkich Danych Osobowych, które zostały przez Ciebie przekazane Ontex w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub aby zostały one przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, ale w każdym przypadku tylko wtedy, gdy: przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub wykonania umowy z Tobą; a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

– uzyskać kopię lub odniesienie do zabezpieczeń, w ramach których Twoje Dane Osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Możemy redagować umowy o przekazywaniu danych przed ich udostępnieniem w celu ochrony warunków handlowych.

– złożyć skargę, jeśli uważasz, że Twoje Dane Osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Ontex. Ontex bardzo ceni sobie Twoją prywatność i uprzejmie prosi, abyś w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystywania Twoich Danych Osobowych, kontaktował się z nami za pomocą sekcji Kontakt w tej Witrynie.

 

Bezpieczeństwo informacji i okres przechowywania Danych Osobowych

Ontex wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu Danych Osobowych przekazywanych przez Odwiedzających przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednak przekazywanie Danych Osobowych przez Internet nigdy nie jest pozbawione ryzyka, a bezpieczeństwo informacji zależy częściowo od bezpieczeństwa komputera używanego do komunikacji z nami oraz środków bezpieczeństwa, których używasz do ochrony identyfikatora użytkownika i haseł. Prosimy podejmować niezbędne kroki by chronić te informacje.

Dane Osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do celu, dla którego zostały zebrane, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub wykonania zawartej z Tobą umowy, jeśli jesteś klientem. Ontex może przechowywać Twoje Dane Osobowe przez dłuższy okres, jeśli wymagają tego przepisy prawa, wymogi regulacyjne, podatkowe lub rachunkowe. W określonych okolicznościach przechowujemy Twoje Dane Osobowe przez dłuższy czas, żeby posiadać dokładny rejestr Twoich kontaktów z nami w przypadku jakichkolwiek skarg lub sporów, lub jeśli zasadnie uważamy, że istnieje perspektywa sporu sądowego dotyczącego Twoich Danych Osobowych lub transakcji.

Skontaktuj się z nami, korzystając z sekcji Kontakt w tej Witrynie, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jak długo przechowujemy Twoje Dane Osobowe.

 

Ochrona prywatności dzieci

Ontex zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie, jak również w świecie fizycznym. Ontex nie gromadzi, ani nie przechowuje celowo Danych Osobowych osób młodszych niż 13 lat w ramach niniejszej Witryny. Polityką Ontex nie jest celowe gromadzenie lub przechowywanie informacji o osobach poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie możesz korzystać z naszej Witryny, naszych usług ani przekazywać żadnych Danych oOobowych do naszej Witryny bez udziału rodzica lub opiekuna.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Ontex podejmuje wszelkie rozsądne środki służące zapewnieniu poufności gromadzonych Danych Osobowych. W przypadku komunikacji z Ontex za pośrednictwem stron internetowych lub poprzez e-mail należy pamiętać o tym, że przesyłanie Danych Osobowych przez Internet lub e-mail nigdy nie jest wolne od ryzyka. W związku z powyższym, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, potwierdzają Państwo, że wszelkie możliwe bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z nielegalnego lub bezprawnego wykorzystania danych osobowych przez osoby trzecie nieposiadające zezwolenia, nie będą przypisane, ani nie będzie z ich tytułu dochodzone zadośćuczynienie od Ontex.

 

Dane kontaktowe

Jeśli masz pytania, uwagi, wątpliwości dotyczące niniejszej polityki prywatności i przepisów o ochronie danych lub jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem sekcji Kontakt w tej Witrynie.

Zbadamy i spróbujemy rozwiązać skargi i spory, a także dołożymy wszelkich starań, aby uszanować Twoją chęć skorzystania ze swoich praw tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ramach czasowych przewidzianych przez przepisy o ochronie danych.

 

Kontakt z organem nadzorczym

Masz prawo do wniesienia skargi, jeśli uważasz, że Twoje Dane Osobowe nie są odpowiednio przetwarzane przez Ontex. Głównym organem Ontex ds. Ochrony danych jest belgijski organ ochrony danych (www.autoriteprotectiondonnees.be), z którym można się skontaktować w takim przypadku. Masz również prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych (tj. swojego miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia). W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprzejmie prosimy o podjęcie próby rozwiązania wszelkich problemów z nami przed kontaktem z lokalnym organem nadzorczym.

 

Social Media i sieci społecznościowe

Kiedy używasz przycisków Facebook i/lub YouTube, Dane Osobowe umożliwiające Twoją identyfikację są automatycznie przekazywane do tych sieci społecznościowych. Masz również możliwość udostępniania w sieciach społecznościowych niektórych informacji lub treści znajdujących się na tej Witrynie. Korzystanie z tej funkcji podlega warunkom korzystania ze wspomnianej sieci społecznościowej, do zapoznania się z którą zapraszamy.